Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на nicoletaneff.bg
Ползването на сайта означава, че пpиeмaтe и cтe cъглacни c настоящите oбщи ycлoвия.

ДЕФИНИЦИИ
„Търговеца“, „Сайта" и „nicoletaneff.bg“ означават „Гуд Арт“ ООД, ЕИК 205115325, гр. Бургас, кв. „Ветрен“, ул. „Ветренска“ № 17, тел. 0898 61 52 33, orders@nicoletaneff.bg
"Онлайн магазин" е виртуалният магазин находящ се на www.nicoletaneff.bg, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
"Ползвател" е всяко лице ползващо функционалностите на сайта.
"Купувач" или „Клиент“ може да бъде всяко физическо лице над 18 г., или юридическо лице, чрез законния си представител или упълномощено лице.
"Потребител" означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП").
"Лични данни" са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни ("ЗЗЛД").
"Наложен платеж" означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги („ЗПУ“).
"Общи условия" означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение в сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно, и приемате настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.
„Поръчка“ е всяко изявление, включително под формата на електронен документ, чрез който Клиентът заявява на Продавача желанието си за купуване на Стоки. Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва Продавача със задължението да изпълнени доставката. Ако Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Продавача се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
„Индивидуален договор“ представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента, неразделна част от който са настоящите Общи условия.
„Съдържание“ – всякаква информация, находяща се на Сайта или предоставена по всякакви начини на Купувача или Ползвателя.
„Спецификации“ са всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени на Сайта.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ЗЗП

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТОКИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ НА САЙТА
Луксозно спално бельо с уникален дизайн, изработено по поръчка на потребителя и съобразно неговите индивидуални изисквания.
Произвежда се от мек микрофибър, внос от Испания и памучен сатен с 86 нишки / cм2, които са най-високият клас на пазара.
Индивидуалните поръчки се изработват в срок от 2 до 4 работни дни.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА
„Гуд Арт“ ООД, ЕИК 205115325

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА, ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР, ЕЛЕКТРОНА ПОЩА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
гр. Бургас, кв. „Ветрен“, ул. „Ветренска“ № 17
Телефон: 0898 61 52 33
Имейл: orders@nicoletaneff.bg
https://www.nicoletaneff.bg

АДРЕС НА МЯСТОТО, КЪДЕТО ТЪРГОВЕЦЪТ ОСЪЩЕСТВЯВА СТОПАНСКАТА СИ ДЕЙНОСТ
гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 147

КРАЙНА ЦЕНА НА СТОКИТЕ С ВКЛЮЧЕНИ ВСИЧКИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Всички цени на стоките в сайта са крайни, обявени са в български лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТ, ДОСТАВКА ИЛИ ПОЩЕНСКИ ТАКСИ
Доставката на стоките е безплатна за клиента и се извършва чрез куриер, до посочен от клиента адрес.

РАЗХОДИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВОТО ЗА КОМУНИКАЦИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА, КОГАТО ТЕЗИ РАЗХОДИ СА ИЗЧИСЛЕНИ НА БАЗА, РАЗЛИЧНА ОТ ОСНОВНАТА ТАРИФА.
Няма допълнителни разходи.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ, ДАТАТА, НА КОЯТО ТЪРГОВЕЦЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ДОСТАВИ СТОКИТЕ.

Клиента може да направи поръчка чрез Сайта.
Договорът за покупко-продажба от разстояние се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му.

Ако Клиента желае да му бъде издадена фактура е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването й – име, адрес и ЕГН – чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството.
В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи отговорност за разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод транзакциите и/или в случаи на обмен на валута, прилагани от банката.
Всички изображения, поместени на Сайта имат информационна цел за предлаганата Стока. Възможни са несъответствия в цветовете, в зависимост от използваното от Клиента крайно устройство. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия.
Клиентът се задължава да предостави верни, пълни и точни данни за направената от него поръчка. В противен случай Продавачът не носи отговорност за неточно или непълно изпълнена поръчка.
С изпращането на поръчката Клиентът се съгласява Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
Доставката на стоките е безплатна за клиента и се извършва чрез куриер, до посочен от клиента адрес.
Индивидуалните поръчки се изработват в срок от 2 до 4 работни дни.
Точната дата на доставката се определя по допълнително споразумение между страните.

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
Клиента няма право на отказ – чл. 57, т. 3 ЗЗП – „Разпоредбите за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние не се прилагат за договори за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания“.
НАПОМНЯНЕ ЗА НАЛИЧИЕТО НА ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА.
Клиента има законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба – чл. 105 ЗЗП – „Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба“.


ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Цялото съдържание на Сайта, включително лога, графични изображения, текстове, мултимедийното съдържание и др., са изключителна собственост на „Гуд Арт“ ООД.
Копиране, разпространение и всякаква друга употреба на Съдържанието се извършва след предварително получаване на изрично писмено съгласие от „Гуд Арт“ ООД.


ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
Търговецът отговаря за изпълнението на сключения с потребителя индивидуален договор.
Търговецът не носи отговорност за причинени на потребителя вреди от трети страни, включително временна недостъпност на Сайта, неоторизирана промяна на съдържанието на Сайта и др.под.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Приложимо към настоящите Общи условия и сключените чрез Сайта договори е българското законодателстово. Ако при сключване на индивидуален договор с търговеца се намирате извън България, уверете се, че действате в съответствие с местното законодателство, приложимо в съответната държава.
Евентуалните спорове, възникнали между Търговеца и Kупувача, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, ще бъдат отнесени пред компетентните български съдилища.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
„Гуд Арт“ ООД си запазва правото да актуализира Общите условия и/или да ги променя в съответствие на законовите изисквания.
Всяка актуализация и/или промяна на Общите условия влиза в сила от публикуването й на Сайта.
Към всеки индивидуален договор се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването му.
Ако отделни части от Общите условия или индивидуалния договор са недействителни или неприложими, това не влече недействителността или неприложимостта на останалите части на Общите условия или индивидуалния договор.